DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Divisioni për TI dhe shërbime logjistike

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për TI dhe Shërbime Logjistike janë:

  • Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të ministrisë;
  • Siguron mbështetje në fushën e teknologjisë informative;
  • Menaxhon inventarin dhe depotë e ministrisë;
  • Koordinon kërkesat dhe nevojat e ministrisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;
  • Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e ministrisë;
  • Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.

Udhëheqësi i Divizionit për TI dhe Shërbime Logjike, raporton të Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

Numri i të punësuarve në Divizionin për TI dhe Shërbime Logjistike, është tridhjetë (30).