DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Detyrat  dhe  përgjegjësitë  e  Departamentit  të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme janë:

  • Menaxhon dhe mirëmban  informatat për burimet njerëzore të ministrisë, asiston menaxhmentin  në  organizimin  e  brendshëm, ofron mbështetje administrative, përkthimi,logjistikë dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;
  • Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  • Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të ministrisë;
  • Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të ministrisë;
  • Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime te TI-së;
  • Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të ministrisë;
  • Ofron shërbime logjistike për ministrinë.

Udheheqesi i deparatmentit te Finavace dhe sherbimeve te Pergjithsme

Ismail Rudari

Kontakti:  Telefoni: 038 200 32 021

E-maili: ismail.rudari@rks-gov.net