DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Divisioni i burimeve njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Burimeve Njerëzore janë:

  • Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;
  • Administron rekrutimin e personelit;
  • Kontribon në rritjen e performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese;
  • Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dhe përzgjedhje, disiplinë, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës etj.

Udhëheqësi i Divizionit për Burime Njerëzore raporton të Sekretari i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

Numri i të punësuarve në Divizionin për Burime Njerëzore, është shtatë (7).