DEPARTAMENTI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, NDËRTIMIT DHE BANIMIT

Divizioni i ndërtimit

Rreth Divizionit

Divizioni për Ndërtim është pjesë e Departamentit të Planifikimit Hapësinorë, Ndërtimit dhe Banimit në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Divizioni i Ndërtimit është përgjegjës për bërjen e politikave përmes hartimit të legjislacionit primar dhe sekondar për Fushën e Ndërtimit duke përfshire legalizimin e ndërtimeve të ndërtuara pa leje, efiçiencën e energjisë në ndërtesa, rregullimin e profesioneve të fushës së ndërtimit si dhe çështje të tjera.

Detyrat dhe përgjegjësite e divizionit për ndërtim:

 • Propozon, harton dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave/strategjive në fushën e ndërtimit;
 • Zhvillon fushen e ndertimit permes hartimit te rregulloreve teknike konform standardeve dhe normave te Bashkimit Evropian;
 • Propozon politika/strategji ne caktimin e kritreve dhe lehetesimin e procedurave per leje ndertimore per nivelin lokal dhe qendror;
 • Shqyrton kerkesat per leje ndertimore, leje per rrenim dhe certifikate te perdorimit per ndertimet e kategorisë se trete;
 • Miraton Taksat Administrative për Leje Ndërtimore në baza vjetore të nivelit lokal dhe percakton ato te nivelit qendror;
 • Krijon politika per rregullimin e profesioneve te fushës se ndërtimit. Themelon dhe mbikqyre ne vazhdimesi punen e odave si dhe procesin e licencimit të profesionisteve në fushën e ndërtimit;
 • Propozon politika/strategji ne procesin e legalizimit ne nivel vendi;
 • Udheheqe dhe koordinon procesin e legalizimit;
 • Pranon dhe shqyrton kerkesat per leje te legalizimit per ndertimet e kategorisë se trete;
 • Menaxhon me bazen e te dhenave per legalizim ne nivel vendi;
 • Zhvillon politikat/strategjitë ne fushën e eficiencës energjetike ne ndërtesa;
 • Siguron zbatimin e Ligjit për Performancën e Energjetike ne Ndërtesa si dhe mbikëqyr dhe bashkërendon masat zbatuese për performancën energjetike të ndërtesave;
 • Administron procesin e certifikimit energjetik ne ndërtesa dhe menaxhon regjistrin Kombëtare për performancën energjetike ne ndërtesa.
 • Bashkëpunon me Komunat dhe institucionet tjera me qellim te implementimit te ligjeve ne fushen e ndertimit;
 • Përcjellë punën, realizon kontakte dhe bashkëpunon me organizata ndërkombëtare, agjenci të specializuara si dhe organizata të tjera, me qëllim të këmbimit të përvojave lidhur me zhvillimin e fushës së ndërtimit;

 

 

Procesi i Licensimit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në kuadër të përgjegjësive të veta ligjore, planifikon që përmes fuqizimit të projektligjit  për odën e arkitekteve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit  të rregulloj profesionet të cilët operojnë në fushën e ndërtimit.

Me këtë projektligj themelohet Oda e Arkitektëve dhe Oda e Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit si dy Oda të pavarura të cilat ushtrojnë kompetenca të caktuara publike. Rregullohet  anëtarësimi, përcaktohet selia, statusi i tyre, roli dhe fusheveprimia e odave, mënyra e financimit te Odës, profesionet, licencat, përgjegjësitë disiplinore dhe edukimin e vazhdueshëm të profesionistëve të fushës së ndërtimit.