DEPARTAMENTI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, NDËRTIMIT DHE BANIMIT

Divizioni i planifikimit hapësinor

DIVIZIONI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Përshkrimi i punës së Divizionit per Planifikim Hapësinor

Divizioni i Planifikimit Hapesinor siguron hartimin dhe zbatimin e politikës zhvillimore të ministrisë, përmes ligjeve dhe dispozitave të tjera në fushën e planifikimit hapësinor. Përgatit propozim-vendimet për hartimin dhe revidimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor si: Planit Hapësinor të Kosovës, Hartës Zonale të Kosovës dhe Planeve Hapësinore për Zonat e Veçanta, së bashku me programin për hartimin dhe menaxhimin e procesit të planifikimit.

Bashkërendon vlerësimin e përputhshmërisë së Planit zhvillimor komunal dhe Hartës Zonale të Komunës dhe përputhshmërinë me planin hapësinor të Kosoves dhe Hartës zonale të Kosoves.

Përcakton Kushtet ndërtimore të cilat janë bazë për hartimin e dokumentacionitndërtimorpër ndërtime brenda sipërfaqes së mbrojtur dhe ndërtimet e Kategorisë së III-tëtë përcaktuara me ligj.

Ligjet dhe aktet nënligjore

 • Ligji nr. 04/l-174 për planifikimin hapësinor

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2471

Aktet nënligjore:

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr. 06/2016 Për Pjesët dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Planit Hapësinor të Kosovës ;

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13125

 • Udhëzim Administrativ Mmph – Nr. 10/2016 Për Elementet Dhe Kërkesat Themelore Për Hartimin, Zbatimin Dhe Monitorimin E Hartës Zonale Të Kosovës

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13195

 • Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor mbi Elementet Themelore Të Përmbajtjes së Planeve Hapësinore për Zona të Veçanta Nr. 43/2005;

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7261

 • Udhëzim Administrativ Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11671

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr.24/2015 Mbi Elementet dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Hartës Zonale të Komunës

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11684

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr.01/2018 Për Elementet dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Planeve Rregulluese Të Hollësishme

https://mmph.rks-gov.net/repository/docs/m-_ua_nr_01-18__959-2018_975345_te__hollesishme_700375.pdf

 • Udhëzim Administrativ MMPH Nr. 03/2017 Mbi Fushëveprimin dhe Përgjegjësit e Institutit për Planifikim Hapësinor 

      http://mmph-rks.org/repository/docs/MINISTRI-ua_03-2440-17_895534.pdf

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr. 08/2017 Për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor
 • Shtojca- Normat Teknike Të Planifikimit Hapësinor

       https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14822

 • Udhëzim Administrativ Nr. 05/2014 Për Përgjegjësit e Autoriteteve të Planifikimit Hapësinor si dhe Parimet dhe Procedurat për Pjesëmarrjen e Publikut në Planifikim Hapësinor;

        http://mmph-rks.org/repository/docs/Ministri-ua_05-1889-14_224165.pdf

 • Ligji nr. 03/l-039 për zonat e veçanta të mbrojtura

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2529

 • Shtojca - hartat për zonat e veçanta të mbrojtura
 • Udhëzimi Administrativ për Këshillin Zbatues dhe Monitorues Nr. 03/2013;

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9778

 • Ligji nr. 04/l-066  për qendrën historike të prizrenit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2836

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr.12/2014 Për Themelimin, Zgjedhjen, Përgjegjësitë dhe Funksionimin e Këshillit për Trashëgiminë Kulturore të Prizrenit dhe të Zyrës së Qendrës Historike të Prizrenit;

http://www.mmph-rks.org/repository/docs/ministri-ua-12-2014-2034-14_520623.pdf

 • Ligji Nr. 04/L-62    Për Fshatin Hoçë e Madhe

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2835

 • Udhëzim Administrativ MMPH - Nr.11/2014 Për Themelimin, Zgjedhjen, Përgjegjësitë Dhe Funksionimin E Këshillit Për Fshatin Hoçë E Madhe

Http://Www.Mmph-Rks.Org/Repository/Docs/Ministri-Ua-11-2014-2035-14_287001.Pdf

 • Udhëzues për Hartim dhe Miratim të Hartës Zonale Të Komunës

https://mmph.rks-gov.net/repository/docs/USD-Publikimi-ALB-FINAL-WEB_852186.pdf

 • Udhëzues - Vlerësimi i përfshirjes dhe integrimit të trashëgimisë kulturore në planet hapësinore dhe urbanistike të nivelit lokal, 2013;
 • Udhëzues për Planifikim Hapësinor të Vendbanimeve Joformale,  2005;

Dokumentet legjislative që shqyrtohen nga Divizioni

 • Kushtet ndërtimore: (te publikohen prej vitit 2019 ketu meqenese deri tani jane publikuar te faqja e njoftimeve te Ministrise)
 • Raport mbi gjendjen ekzistuese në planifikimin dhe menaxhimin urban në komunat e Kosovës, 2002;

https://mmph.rks-gov.net/repository/docs/1-RAPORTI_MBI_GJENDJEN_EKZISTUESE_te_komunave-2002-i_pari_1

 • Vendbanimet Joformale - Hulumtimi i gjendjes ekzistuese, Raport- 2005;
 • Raport për gjendjen e Vendbanimeve Joformale në Kosovë, dhjetor 2010;
 • Projekt-Strategjia dhe Plani i Veprimit për Parandalimin e Vendbanimeve Joformale në Kosovë 2011-2015;
 • Doracaku për rregullimin e Vendbanimeve Joformale në Kosovë,tetor 2012;
 • Doracakë për përfshirjen e komunitetit në procesin e rregullimit të vendbanimeve  Joformale, 2013;

https://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Tryeza_e_rrumbullakwt_831056.pdf