DEPARTAMENTI PËR INSPEKTIMIN E MJEDISIT, NATYRËS, UJËRAVE, NDËRTIMIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Divizioni për Inspektim të Ndërtimit dhe Planifikimit Hapësinor

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Përgatitë planin vjetor të punës;
  • Mbikëqyr aplikimin e dispozitave ligjore dhe akteve tjera nënligjore që kanë të bëjnë me ndërtimin dhe planifikimin hapësinor;
  • Kontrollon dhe përcjellë të gjitha aktivitetet në ndërtim dhe planifikim në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.

Udhëheqësi i Divizionit për Inspektim të Ndërtimit dhe Planifikimit Hapësinor raporton të Udhëheqësi i Inspektoratit - Kryeinspektori.

Numri i të punësuarve në Divizionin për Inspektim të Ndërtimit dhe Planifikimit Hapësinor eshte nente(9).