Lajmet

14 shtator 2023

Zgjatet afati për dorëzimin e aplikimeve për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës njofton të gjithë qytetarët se Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje tashmë ka hyrë në fuqi dhe nga data 1 shtator 2023, është hapur afati për dorëzimin e aplikimeve për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Ky afat është zgjatur deri më datën 31 dhjetor 2025, dhe të gjithë qytetarët mund të aplikojnë në komunat e tyre përkatëse. 

Programi i Qeverisë së Kosovës për trajtimin e ndërtimeve pa leje (programi i legalizimit) është një iniciativë e rëndësishme që prodhon përfitime të prekshme për qytetarët e Kosovës, përfshirë këtu sqarimin e të drejtave pronësore përmes regjistrimit në Kadastër dhe Regjistrin e të Drejtave në Pronë të Paluajtshme (RDPP), si dhe zhbllokimin e kapitalit aktualisht të kyçur në ndërtimet pa leje i cili mund të përdoret për të nxitur rritjen ekonomike. 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës inkurajon të gjithë qytetarët të mos humbasin këtë mundësi, dhe të aplikojnë për legalizimin e ndërtimeve pa leje. 

Lexo dhe:

Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane mbështesin Republikën e Kosovës për aktin e ri nënligjor për "Ambalazhin dhe Mbeturinat e Ambalazhit“ si dhe zbatimin e fushatës "Reduktimi i Qeseve Plastike"

Sot, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, z. Liburn Aliu, bashkë me Alessandro Bianciardi, Zëvendës-shef i Bashkëpunimit në zyrën e BE-së në Kosovë, si dhe Vera Baumann, Shefe e Bashkëpunimit në Ambasadën Gjermane, mbajtën një konferencë të përbashkët për media, ndërlidhur me aktin e sapomiratuar nënligjor mbi "Ambalazhin dhe Mbeturinat e Ambalazhit“ si dhe për lansimin e  fushatës “Reduktimi i Qeseve Plastike".

 

Kjo arritje e rëndësishme në politikat mjedisore të Kosovës bëhet e mundur nëpërmjet financimit të përbashkët të BE-së dhe Qeverisë Gjermane, si pjesë e një projekti në vazhdimësi. Ministri Aliu shprehu rëndësinë e këtyre nismave përfshirë fushëveprimin, të drejtat, përgjegjësitë, kriteret dhe procedurat për prodhuesit, importuesit, shitësit dhe të tjerë akterë të përfshirë në menaxhimin e mbeturinave të ambalazhit dhe ambalazhin, dhe falënderoi Bashkimin Evropian dhe Qeverinë Gjermane për përkrahjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimin e ndërsjellë.

 

"Akti nënligjor i miratuar rishtazi shënon një hap të rëndësishëm drejtë avancimit të Agjendës së Gjelbër të Republikës së Kosovës, si dhe legjislacionit të BE-së. Zbatimi i këtij udhëzimi do të fillojë me aktivitete që kanë për qëllim reduktimin e përdorimit të qeseve të lehta plastike, duke përfshirë Fushatën e Reduktimit të Qeseve Plastike, e cila do të japë informacion mbi procesin e zbatimit të legjislacionit dhe të sensibilizojë konsumatorët dhe palët e tjera të interesuara për dëmin mjedisor të shkaktuar nga qeset plastike dhe rëndësinë e përdorimit të alternativave të ripërdorueshme dhe miqësore.”, theksoi Aliu.

 

Alessandro Bianciardi, Zëvendës-shef i Bashkëpunimit në zyrën e BE-së në Kosovë , theksoi se BE-ja në Kosovë mbështet zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit, i cili ndihmon në mbrojtjen e mjedisit dhe e bën ekonominë qarkore realitet në Kosovë. "BE është krenare të qëndrojë sot këtu së bashku me Gjermaninë dhe Kosovën në mbështetjen e zhvillimit dhe zbatimit të aktit nënligjor mbi "Ambalazhin dhe mbeturinat e ambalazhit“ dhe Fushatën "Reduktimi i qeseve plastike". Zbatimi i këtij akti të ri nënligjor është hapi i duhur drejt aplikimit të masave për zvogëlimin e të gjitha produkteve plastike me përdorim të vetëm, të cilat do të kenë ndikim pozitiv në mjedisin dhe shëndetin e popullit të Kosovës.

 

Vera Baumann, Shefe e Bashkëpunimit në Ambasadën Gjermane në Prishtinë, tha: "Gjermania, nëpërmjet GIZ, mbështet plotësisht Kosovën për të siguruar një të nesërme më të gjelbër. Së bashku me partnerët tanë të vlerësuar të BE-së, ne po mbështesim nismat që nxisin ndërgjegjen mjedisore. Secili prej nesh që jeton këtu në Kosovë është përgjegjës të përdorë sa më pak qese plastike dhe t'i ripërdorë ato sa më shpesh që të jetë e mundur. Kompanitë prodhuese tani mund të shfrytëzojnë mundësinë për t'u përshtatur me standardet e BE-së dhe kështu të kontribuojnë në një të ardhme më të pastër për Kosovën. Si konsumatorë, të gjithë ne kemi fuqinë të vendosim për produkte që nuk janë të ambalazhuara, ose të paktën të ambalazhuara në mënyrë të qëndrueshme – duke bërë këtë, ne sigurojmë një mjedis të shëndetshëm – ajër të pastër, tokë të pastër dhe burime të pastra uji – në Kosovë për veten tonë, e aq më tepër për fëmijët tanë."

 

Ky akt nënligjor dhe Fushata e Reduktimit të Qeseve Plastike përbëjnë një hap drejtë një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe më të përgjegjshme sa i përket mjedisit për Kosovën. Këto iniciativa theksojnë përkushtimin tonë për të nxitur një Kosovë më të pastër, më të gjelbër dhe më të qëndrueshme për brezat e ardhshëm.

Lexo më shumë

Qeveria e Republikës së Kosovës, me datë 13.09.2023 ka miratuar Vendimin Nr.13/159 për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik i pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga realizimi i katër projekteve

 

Qeveria e Republikës së  Kosovës, me datë 13.09.2023 ka miratuar  Vendimin Nr.13/159   për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik i  pronave të paluajtshme të   pronarëve  dhe zotëruesve të interesit të  cilat preken nga realizimi i katër  (4) Projekteve si më poshtë:

 

-        Rikonstruktimi dhe zgjerimi i ‘’Deponisë  Sanitare’’ ekzistuese në Landovicë për regjionin e Prizrenit, Zona  Kadastrale: Landovicë,  Komuna Prizren,

 

-        Rikonstruktimi dhe zgjerimi i ‘’Deponisë  Sanitare’’ ekzistuese në Velekincë, për regjionitn e Gjilanit, Zonat  Kadastrale: Velekincë dhe Uglarë,  Komuna Gjilan, 

 

-        Ndërtimi  ‘’Deponisë se re  Sanitare’’, për regjionin e Prishtinës, Zonat  Kadastrale: Puturoc, Ribari i Madh dhe  Qylagë,  Komuna Lipjan, 

 

-        Rehabilitimi,  mbyllja dhe ndërtimi i stacionit të transferit  i ‘’Deponisë  Sanitare’’ në Dumnicë e Poshtme, për regjioniin e Podujevës, Zona  Kadastrale: Dumnicë e Poshtme,  Komuna Podujevë, sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi.

 

Bazuar në nenin 9 të Ligjit nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205, Departamenti i Shpronësimit  ka caktuar mbajtjen e Dëgjimeve Publike në Komunat Lipjan, Podujevë, Gjilan dhe Prizren si në vijim:

 

 1. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Lipjanit,  do të mbahet me datë  26 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ndërtesa e  Re e Qeverisë së Kosovës ish ‘’RILINDJA’’,  Kati I 17  përkatësisht për zonat kadastrale:

   

  Puturoc, Ribari i Madh dhe Qylagë

   

 1. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Podujevë,  do të mbahet me datë  27 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Podujevës,  përkatësisht për zonën kadastrale:

   

  Dumnicë e Poshtme

   

 2. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Gjilanit,  do të mbahet me datë  28 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Gjilanit,  përkatësisht për zonat kadastrale:

   

  Velekincë dhe Uglarë

   

 3. Dëgjimi publik  lidhur me shpronësimin e kërkuar, të  të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Prizrenit,  do të mbahet me datë  29 shtator  2023,  Ora 10:30 në  Sallën e Kuvendit Komunal të Prizrenit,  përkatësisht për zonë kadastrale:

   

              Landovicë

   

  Në Dëgjime Publike duhet të marrin pjesë edhe përfaqësuesit nga:

   

  1. Subjekti Kërkues- Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë Sh.A(KMDK) për të bërë prezentimin e Projekteve
  2. Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP) dhe palët e interesuara.

    

   Dëgjimet Publike  për shpronësim do të udhëheqen nga Departamenti i Shpronësimit

    

Vendimi13/59

 

 

 

 

Lexo më shumë