DEPARTAMENTI LIGJOR

Divizioni për hartimin dhe harmonizimin e legjislacionit

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit janë:

  • Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit dhe siguron pajtueshmërinë me ligjin e aplikueshëm në Kosovë;
  • Ofron ndihmë për strukturat organizative të ministrisë në identifikimin e çështjeve që duhet normuar;
  • Ofron këshilla dhe rekomandime ligjore të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë;
  • Siguron harmonizimin e legjislacionit të ministrisë me acquis të BE-së dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

Udhëheqësi i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit raporton të Udhëheqësi i Departamentit Ligjor.

Numri i të punësuarve në Divizionin për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit, eshte katër (4).