DEPARTAMENTI I SHPRONËSIMIT

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Shpronësim, janë:

Pranon dhe trajton kërkesat për shpronësim konform legjislacionit në fuqi dhe përshtatshmërisht harton propozim-vendimet përkatëse;

Siguron kompensimin e pronave të shpronësuara konform vendimeve përfundimtare të Qeverisë së Republikës së Kosovës;

Ofron këshilla dhe udhëzime rreth procedurave për shpronësim, sipas kërkesës;

Koordinon aktivitetet me akterët relevantë dhe bashkëpunon për zhvillimin e aktiviteteve;

Harton planet vjetore dhe buxhetore lidhur me çështjen e kompensimit të pronave për shpronësim.

Udhëheqësi i Departamentit për Shpronësim raporton te Sekretari i Përgjithshëm.

Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

Divizioni për Çështje Pronësore;3.2.Divizioni Tekniko-Financiar.

Numri i të punësuarve në Departamentin për Shpronësim është shtatë (7).