DEPARTAMENTI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE

Departamenti i Infrastrukturës Rrugore është njëri ndër gjashtë departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës.

Në kuadër të këtij departamenti funksionon Drejtoria e Rrugëve të Kosovës si dhe një dvizioni dhe sektorët e mëposhtëm:

1. Divizioni për projekte
2. Sektori për siguri në rrugë
3. Sektori për brezin rrugor
4. Sektori për ambient
5. Sektori për politikë dhe programe
6. Sektori për trajnime dhe komunikime
7. Sektori për ura
8. Sektori për planifikimi, dhe
9. Sektori për GIS


Kontakti:
038/211-494
200-28-505