DEPARTAMENTI I TRANSPORTIT TOKËSOR

Departamenti i shërbimeve të Transportit rrugorë është njëri ndër gjashtë departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës.

Në vete ky department përmban tre divizion. Më poshtë po japim divizonet e departamentit në fjalë:

 DTT . Përbehet prej tre divizioneve:

a) Divizioni për Zhvillimin e Politikave dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Transportin Tokësor.

b) Divizioni i Transportit të Mallrave; 

c) Divizioni i Transportit të Udhëtarëve, 

 
 
Lejet e lëshuara për transport tokësor të udhëtarëve i gjeni në këtë link mëposhtë:

www.mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 

Aplikacionet per licenca të ndryshme, si dhe dokumente tjera mund ti gjeni në këtë link:

http://mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 


Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Transportit Rrugor është:

Xhemë Veseli

 

xheme.veseli@rks-gov.net 

 

Kontakt TEL: 

Xheme Veseli - 038 200 28 597

 

Bekim Gojani - 038 200 28 517

 

Fatmire Stublla - 038 200 28 205

 

Nazmi Gashi - 038 200 28 046

 

Metie Rrahmani - 038 200 28 069

 

Zorica Bulatoviq - 038 200 28 104

 

Sllavica Petroviq - 038 200 28 513