Licensa - Lista e personave fizik dhe juridik te licencuar nga MMPH per kompensim te demit