Listën e personave fizik dhe juridik të autorizuar dhe licensuar nga MMPH për hartim të raportit për vlerësim dhe kompenzim të dëmit që shkaktohen nga llojet e egra të shtazëve strikt të mbrojtura.