311 - Single_page | MMPH

Lajmet

Plan mera za poboljšanje kvaliteta vazduha I stanja životne sredine na kosovu

Plan mera za poboljšanje kvaliteta vazduha I stanja životne sredine na kosovu
Prishtinë, 27 December -
  • Uvod

Kao rezultat stanja kvaliteta vazduha u poslednjih nekoliko dana i diskusije na sastanku 121 Vlade Kosova, održane 12.21.2016 godine, gde su raspravljene mogućnosti prevencije zagađenja i poboljšanja kvaliteta vazduha, zatraženo je razmatranje i usvajanje plan mera za smanjenje zagađenja, gde će se  odrediti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne aktivnosti, koje treba preduzeti.

Na osnovu institucionalnih i zakonskih odgovornosti, MSPP je pripremila "Plan mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i stanje životne sredine".

 

  • Aktuelno stanje životne sredine

Stanje vazduha u Kosovu sa posebnim naglaskom u centralnom delu poslednjih nekoliko dana se pogoršalo, gde su registrovana prekoračenja zagađivačima PM10 i PM2.5, samo u toku decembra meseca registrovano je 16 dana  prekoračenja.

Ovo stanje je nastalo uglavnom kao posledica ispuštanja zagađivača u vazduh iz industrija, transporta i povećanja emisija iz sektora porodičnih ekonomija i malih biznisa tokom ove sezone, dodajući i nepovoljne meteorološke uslove za  raspodelu zagađivanja.

Na ovo stanje uticalo je u velikoj meri i nasleđeno zagađenje iz prošlosti ali i socijalno i ekonomsko stanje na Kosovu.

Isto tako, budžet izdvojen za Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (manje od 1%  budžeta Kosova), doprinelo je na ograničavanje mogućnosti za izgradnju infrastrukture životne sredine, razvoj ovog sektora i sprovođenje projekata za poboljšanje situacije. Ovaj budžet je  obeležilo smanjenje u protekle četiri godine.

Ova situacija je stvorila potrebu za sveobuhvatni tretman ovog problema i postavljanje ovoh pitanja u okviru razvojnih prioriteta Vlade Kosova.

Međutim, problem zagađenja vazduha ne može se tretirati kao odvojeno od opšteg stanja životne sredine, tako da plan mera uključuje druge sektore životne sredine i druge relevantne institucije koje imaju utvrđene  odgovornosti u sprovođenju zakona i ostalih pravnih akata u oblasti zaštite životne sredine.

  • Pravni, programsii i institucionalni okvir

MSPP odgovorna  za upravljanje kvalitetom vazduha kompletirala je zakonodavstvo u ovoj oblasti, na osnovu zakonodavstva EU i prilagođenu  sa socio-ekonomskim stanjem u zemlji, gde se uključuje:

· Zakon o  zaštiti vazduha od zagađenja br. 03 / L-160,

· Administrativno uputstvo (A.U) o normama ispuštanja u vazduh iz stacioniranih izvora,

· AU. o kontroli  emisija isparljivih organskih jedinjenja tokom skladištenja, pražnjenja i punjenja i transporta goriva,

· A.U o kriterijumima za određivanje tačaka monitoringa, broj i brzinu merenja, klasifikacije zagađivača koji se prate, metodologiju rada, oblik i vreme izvešavanja podataka,

· A.U o normama kvaliteta vazduha,

· A.U  o dozvoljenim normama ispuštanja u vazduh iz mobilnih izvora zagađenja.

Kao deo opšteg programa zaštite životne sredine, je i Strategija za kvalitet vazduha za 2013-2022godinu, usvojene od strane Skupštine 19.12.2013 godine, br. 04/V-741.
Ove godine pripremljen je Akcioni plan za kvalitet vazduha(APKV).
Kosovo je član  Traktata energetske zajednice -TEZ, kojim preduzima odgovornost za izradu Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NPSE), koji je poslat u TEC za odobrenje.

 

  • Do sada  preduzete  aktivnosti za  poboljšanje aktuelnog stanja

U cilju poboljšanja trenutne situacije do MSPP je dosada  preduzela sledeće aktivnosti::

· Oformljena je Radna grupa sa ciljem koordinacije  aktivnosti na nacionalnom nivou.

· Povećano je informisanje javnosti o kvalitetu vazduha na dnevnoj bazi i informisanje putem medija,

· Dodate su aktivnosti za podizanje javne svesti za zaštitu od zagađenja vazduha, kroz pripremu odgovarajućih vodiča,

· Povećan je nivo koordinacije sa drugim institucijama nadležnim za sektor vazduha u kom slučaju su se održali sastanci i poslati  zahtevi MER MLSU, MTI i MI radi sprovođenja obaveza koje proističu iz zakonodavstva o vazduhu.

· Povećan je nivo saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društva, Opštine Priština i NIJZ.

· MSPP je preko inspektorata zatražilo od KEK-a da preduzmu sve potrebne tehničke, stručne i zakonske mere u smanjenju emisija.

Uprkos do sada preduzetih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja stanja potrebne su i druge dodatne mere koje će povećati efikasnost u sprovođenju zakona i zakonskih akata, sprovođenju Strategije i Akcionog plana za kvalitet vazduha, povećanje nivoa saradnje i koordinacije aktivnosti i povećanje ljudskih i tehničkih kapaciteta.

 

  • Ciljevi

 

· Poboljšanje kvaliteta vazduha i životne sredine od koje će imati koristi svi građani Kosova.

· Povećanje nivoa sprovođenja zakonodavstva o životnoj sredini

· Smanjenje broja bolesti kao posledica zagađenja životne sredine.

· Povećanje ljudskih i tehničkih kapaciteta u sektoru zaštite životne sredine i nivoa upravljanja životnom sredinom.

· Jačanje primene prostornog i urbanističkog planiranja.

· Kontrola kvaliteta vazduha i upotrebe goriva.

· Povećanje broja zelenih preduzeća.

· Ispunjenje uslova za  proces stabilizacije i pridruživanja.

 

  • Plan  mera

 

  1. Kratkoročne mere

 

· Da se ​​podigne nivo od glavnih prioriteta Vlade Kosova, pitanja zaštite životne sredine sa fokusom na sektor vazduha.

· Da se poveća opšti budžet MSPP posebno kapitalnog budžeta za projekte zaštite životne sredine.

· Da se odvoje sredstva za kategoriju subvencija MSPP u cilju podrške i promovisanja aktivnosti/projekata NVO-a i opština u sektoru zaštite životne sredine.

· Da se razmotri odluka Vlade Kosova o uvozu vozila.

· Da se odma primeni A.U. o dozvoljenim normama ispuštanja u vazduh iz mobilnih izvora zagađenja.

· Da se poveća kontrola kvaliteta goriva koji se uvozi i prodaje na Kosovu u skladu sa Zakonom br. 2004 /5 o trgovini naftom i njenim derivatima na Kosovu, Zakona br. 03/L-138 o izmeni i dopuni Zakona br. 2004/5 o trgovini naftom i njenim derivatima na Kosovu i A.U. br. 07/2012 o kvalitetu čvrstog goriva i nafte.

· Da se informiše javnost o posledicama na zdravlje od zagađenja vazduha,

· Da promoviše i subvencioniše javni prevoz u glavnim centrima Kosova, a naročito u slučajevima visokog zagađenja.

· Da se poveća inspekcija korišćenja goriva u domaćinstvima i preduzećima.

· Da se pojačaju inspekcije  na centralnom i lokalnom nivou kroz obuku, mobilnu opremu za merenje i naknadu za opasan posao.

 

  1. Srednjoročne mere

 

· Da se proširi mreža kogeneracije u gradu Prišine i drugim centrima Kosova, gde je to moguće.

· Da se uradi reorganizacija javnog prevoza u glavnim centrima na Kosovu i na mestima sa visokim zagađenjem.

· Da se finaliziraju  opštinski planovi razvoja i zonalne mape opština Kosova u skladu sa određenim zonama i aglomeratima.

· Da se sprovede zakon o energetskoj performansi  u zgradama kao mera  štednje energjie.

· Da se osnuje  fond za zaštitu životne sredine u cilju korišćenja ekonomskih instrumenata za realizaciju projekata za unapređenje životne sredine.

· Da se ubrzaju procedure za odobravanje Akcionog plana za kvalitet vazduha i odmah početi sa implementacijom projekata ovog plana.

· Opštine da izrade kratkoročne akcione planove koji bi trebalo da uključuju mere koje se odnose na: kretanje motornih vozila, grejanje u domaćinstvima, preduzećima i drugim uslugama, kako bi se smanjio nivo zagađenja vazduha.

· Da se razmotre opšte politike životne sredine.

· Svi  Strateški dokumenti centralnog i lokalnog nivoa moraju biti podvrgnuti postupku Strateške procene životne sredine.

· Da se povećaju ljudski i tehnički kapaciteti u upravljanu javnim zelenim prostorima i u Nacionalnim parkovima.

· Da se ​​poveća nivo ekološke svesti i obrazovanja kroz izradu posebnih programa.

 

  1.  Dugoročne mere

 

· Da se sprovedu mere Strategije kvaliteta vazduha.

· Da se očuvaju i održavaju zelene površine u urbanim sredinama, a gde je moguće da se one dodaju kao i uključe u zonalnim mapama.

· Da se ​​poveća nivo urbanističkog planiranja u opštinama i na državnom nivou, sa adresiranjem na održavanje zelenih površina, poljoprivrednog zemljišta i šuma.

· Da se podrže projekti  i aktivnosti koje imaju za cilj promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i povećanje ciljeve za solarnu energiju i energiju vetra.

· Da pojednostave procedure izgradnje novih energetskih kapaciteta sa standardnom i naprednom tehnologijom sa ciljem zatvaranja starog kapaciteta.

Finansijska podrška u realizaciji projekata zaštite životne sredine koje proizilaze iz strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine: Strategija zaštite životne sredine, Strategije otpada, Strategija biodiverziteta, Strategija klimatskih promena i Akcionih planova  koji proizilaze iz njih.

 

Plan mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i stanja životne sredine na Kosovu

Foto Galeria

Nazad