310 - Single_page | MMPH

Lajmet

Izveštaj kvalitet vazduha za period novembar - decembar 2016 I januar 2017

Izveštaj kvalitet vazduha za period novembar - decembar 2016 I januar 2017
Prishtinë, 09 February -

Analiza rezultata dobijenih iz automatskog praćenja kvaliteta vazduha pronađen je u posmatranom periodu novembar - decembar 2016 i januar 2017, pojavili su se prekoračenja dnevne granične vrednosti PM10. Dozvoljena dnevna granična vrednost za ljudsku zdravstvenu zaštitu je 50ug / m3. Dok u pogledu dana koji su prekoračili vrednosti, dozvoljava se do 35 dana prekoračenja PM10. Tokom ovih meseca registrovana su 46 dana (slučajevi) koji su premašili dozvoljene vrednosti PM10. U novembru 10 dana (slučajeva) u periodu decembar 21 dana (slučajeva), a u januaru 15 dana (slučajeva). Maksimalna vrednost je zabeležena 254.99μg/m3, na 29/01/2017.

Procena koncentracije čestica PM 2.5 u skladu sa standardima kvaliteta vazduha se zasniva na godišnjoj vrednosti koja je 25μg/m3. Tokom 2016 god., godišnja prosečna vrednost dostigla je 27.81 μg/m3, što je iznad dozvoljenih vrednosti.

Koncentracije ostalih gasovitih zagađivača kao što su SO2, CO, NO2 i O3 nisu prešle granične vrednosti, ali u odnosu na ostale mjesece u godini, tokom meseca novembra, decembra 2016. i januara 2017. došlo je do povećanja prosečne vrednosti.

IZVEŠTAJ KVALITET VAZDUHA ZA PERIOD NOVEMBAR - DECEMBAR 2016 I JANUAR 2017

Foto Galeria

Nazad