6356 - Single_page | MMPH

Lajmet

Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), është duke u zhvilluar projekti

Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), është duke u zhvilluar projekti
Prishtinë, 31 August -

Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), është duke u zhvilluar projekti: 

 

”Hartat e Rrezikut nga Përmbytjet dhe Hartat e Rrezikut nga Vërshimet për të gjitha pellgjet e lumenjve në Kosovë”.

 

  • Projekti është duke u finacuar nga WBIF, Banka Evropiane e Investimeve (EIB), dhe Banka e Këshillit të Evropës për Zhvillim (CEB).
  • Granti u miratua nga Komiteti Drejtues i 24-të i WBIF(SC), në Qershor të vitit 2021, me një vlerë totale prej 2,500.000€. 
  • Projekti ka filluar me datë 27.06.2022, dhe kohëzgjatja e parashikuar për implementimin e projektit është 20 muaj.

 

Hartat e Rrezikut nga Përmbytjet, do të ofrojnë informacione të detajuara për zonat që janë me rrezik të ulët, të mesëm dhe të lartë nga përmbytjet, dhe po ashtu informacione për zonën e përmbytur, thellësinë e ujit, nivelin e ujit dhe shpejtësinë e përmbytjes ose rrjedhën përkatëse sipas rastit eventual. 

 

Për më shumë, Hartat e Rrezikut nga Përmbytjet do të tregojnë pasojat negative që mund të shkaktojnë përmbytjet duke vlerësuar kështu: 

 

  • numrin e banorëve potencialisht të cenueshëm nga përmbytjet; 
  • llojin e aktivitetit ekonomik potencialisht në rrezik nga përmbytjet; 
  • instalimet industriale që mund të shkaktojnë ndotje aksidentale gjatë përmbytjeve dhe zonat e mbrojtura që mund të jenë në rrezik nga përmbytjet; dhe;
  • çdo informacion tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm, si p.sh. vendndodhjet e zonave ku përmbytjet mund të depozitojnë sasi të mëdha sedimentesh, dhe informacion mbi burime të tjera ndotjeje. Në një fazë të mëvonshme, planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet do të japin më shumë informacione për  masat që do të ndërmerren për reduktimin e ndikimeve të dëmshme dhe pasojave të përmbytjeve në shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe aktivitetin ekonomik dhe nëse konsiderohet e përshtatshme, për ato jostrukturore, nisma për të reduktuar mundësinë e shfaqjes së përmbytjeve.

Foto Galeria

Kthehu