5795 - Galeria_single | MMPH

 

-Projektligji (Nr. 08/L-025) për mbrojtjen e ajrit nga ndotja; 

si dhe

-Projektligji (Nr. 08/L-027) për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve.

 

Ministri Aliu shprehu se hartimi i ligjit të ri për mbrojtjen e ajrit nga ndotja ka për qëllim të rregullojë dhe sigurojë të drejtën e të gjithë qytetarëve për të jetuar në një mjedis me ajër të pastër, kështu duke mbrojtur shëndetin e njeriut, faunën, florën dhe vlerat natyrore e kulturore të mjedisit nga ndotja e ajrit. 

 

Po ashtu, përmes ligjit për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve synohet reduktimi i efekteve negative nga rrezikshmëria e lartë e mbeturinave.

 

Për hartimin e të dy projektligjeve janë konsultuar ekspertë të BE-së, të nivelit lokal, të nivelit qendror, shoqëria civile, si dhe publiku i gjerë, theksoi Aliu.

 

06/08/2021,

Prishtinë