5776 - Galeria_single | MMPH

Në përputhje me nenin 74 të Ligjit nr.05/L-064 për Patentë-Shofer, dhe shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) nr.02/2021 për fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, u nxjerr vendimi i ri, i cili përcakton çmimet e paraqitjes së provimit të kandidatëve për patentë shofer nga pjesa teorike dhe praktike për secilën kategori.

 

Është shfuqizuar vendimi me nr. 4357 i datës: 25.04.2019, si dhe vendimi me nr. 5153 i datës: 15.05.2019.

Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.