5044 - Galeria_single | MMPH

'

Priština, 16.10.2013 – Prioritet Ministarstva za ekonomski razvoj je energetska efikasnost pored obezbeđivanja postojanog snabdevanja energijom, izjavio je ministar Fadil Ismajli, na okruglom stolu sa temom “Uloga lokalnih institucija u rešavanju politika energetske efikasnosti”, koji je organizovala Parlamentarna komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju Skupštine Kosova u saradnji sa prištinskim Institutom za političke studije.

Ministar Ismajli je ovom prilikom istakao da je Vlada Kosova razvila pravni okvir, strateški i institucionalni koji je potreban u ovoj oblasti, i pored osnovnih zakona u energetskom sektoru, sada imamo i Zakon o energetskoj efikasnosti kao i niz Administrativnih Uputstava (AU) i raznih uredbi.

On je istakao da su u oblasti EE preduzeti važni političko-programski i institucionalni koraci za promovisanje EE. Ovom prilikom je osnovana Kosovska agencija za EE kao i Komisija za sertifikaciju revizora i menadžera za energiju. Takođe su urađene značajne investicije u poboljšanju EE, a naveo je kao nedostatak zakonske praznine za osnivanje opštinskih kancelarija za energetsku efikasnost i nedostatak budžeta za realizaciju projekata koji se odnose na energetsku efikasnost.

Sa druge strane, predsednik Parlamentarne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju, Zenun Pajaziti istakao je važnost ove komisije za EE, naglašavajući da je prošle godine ova Komisija pratila sprovođenje zakona i Energetskoj Efikasnosti i preporuke koje su proizašle iz ovog monitoringa.

Bedri Dragusha, izvršni direktor Kosovske agencije za energetsku efikasnost, istakao je da osnivanje ove kancelarije nije želja već obaveza koja proizilazi iz  direktive EU, za koju se Kosovo obavezalo da će ispuniti na redovnim sastancima u Sekretarijatu energetske zajednice u Beču.

Učesnici su naglasili potrebu za osnivanjem opštinskih kancelarija za energiju, što trenutno nije decidno utvrđeno važećim zakonom, a što bi pomoglo u prikupljanju informacija o konkretnim merama koje su preduzete u EE po opštinama što bi pomoglo u sastavljanju izveštaja o progresu od strane Kosovske agencije za energetsku efikasnost u dostizanju ciljeva koji su predviđeni Nacionalnim akcionim planom za energetsku efikasnost 2010-2018. godine.

U suprotnom, Maliq Pireci iz AKEREE, je predstavio projekt koji je implementiran od strane UNDP u opštini Dragaš i predložio je mogućnost širenja ove vrste projekata i u drugim kosovskim opštinama.

'