120 - Departamentet | MMPH

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron përkrahje në vendosjen e prioriteteve strategjike të Ministrisë në pajtim me prioritetet e Qeverisë;
 • Ndihmon në koordinimin e punës në zhvillimin e dokumenteve kryesore strategjike të cilat hartohen nga strukturat e ministrisë, duke siguruar që këto dokumentet te jene në pajtim me politikat dhe prioritetet e Qeverisë si dhe siguron konsistencën mes tyre;
 • Ndihmon strukturat politikë-bërëse të ministrisë në përgatitjen e koncept dokumenteve për legjislacion të cilat duhet të reflektojnë politikat sektoriale dhe ato të Qeverisë;
 • Kujdeset në krijimin e një sistemi interaktiv në mënyrë që të ketë koordinim mes procesit të zhvillimit të politikave dhe planeve me procesin e planifikimit buxhetor të ministrisë, veçanërisht përmes zhvillimit të deklaratave strategjike. Buxhetore;
 • Koordinon në sigurimin e kontributeve për zhvillimin e Planin Vjetor te Punës së Qeverisë dhe Monitoron zbatimin e Planit Vjetor te Punës së Qeverisë dhe koordinohet me institucionet relevante, me theks te veçante tek ZKM;
 • Ndihmon strukturat tjera të ministrisë nga aspekti metodologjik në hartimin e hartimin e dokumenteve strategjike dhe atyre të politikave;
 • Kujdeset që me rastin e hartimit të dokumenteve strategjike që ato të jenë në pajtim me politikat dhe prioritet e Qeverisë;
 • Merrë pjesë në përgatitjen e koncept dokumenteve për legjislacion;
 • Ndihmon në hartimin e dokumenteve strategjike planifikuese të Ministrisë;
 • Harton Planin vjetor të Dokumenteve Strategjike të Ministrisë;
 • Siguron kontributet për hartimin e Planit Vjetor të Punës së Qeverisë;
 • Monitoron zbatimin e PVPQ;
 • Përgatit Raportet kuartale mbi përmbushjen e PVPQ dhe përgatit Raportin Vjetor të Punës;
 • Organizon dhe mere pjesë në takimet që ndërlidhën me fushëveprimin që udhëheqë.

Udhëheqëse e Divizionit për Koordinim të Politikave është znj. Hidajete Zhuri

- Adresa: ish Pallati i Mediave "RILINDJA", kati i 14të Nr. 1404
Tel: +381 38 200 32 303
E-mail: hidajete.zhuri@rks-gov.net