138 - Ministria | MMPH

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

  • Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;
  • Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime tjera mediale;
  • Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
  • Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.
  • Udhëheqësi i Divizionit për Komunik Publik raporton të Sekretari i Përgjithshëm.

Kontakti:

Zymer Mrasori

Udhëheqës i DKP-së 
Tel: 038 200 32 003
E-mail: zymer.mrasori@rks-gov.net, Dkp.mmph@rks-gov.net

 

Bajram Kadriu

Zyrtar i larte per komunikim
Tel: 038 200 32 003, 044 163 507
E-mail: bajram.kadriu@rks-gov.net, Dkp.mmph@rks-gov.net

 

Valdete Tahiri-Azemi

Zyrtare për informim
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
ish pallati i mediave "Rilindja" kati 17, nr. 1728
Tel: +383 (0) 38 200 32 003, 044 205 460
E-mail: valdete.tahiri@rks-gov.net

 

Fadil Maxhuni

Zyrtar per informim 
Tel: 038 200 32 003
E-mail: fadil.maxhuni@rks-gov.net, Dkp.mmph@rks-gov.net