95 - Lajmet | MMPH

Lajmet

Ministri Ferat Shala nënshkroi vendimin për regjistrin dhe regjistrimin e zotëruesit të mbeturinave-tregtarit dhe ndërmjetësit për mbeturina jo të rrezikshme

14/04/2017 - Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Ferat Shala sot nënshkroi VENDIMIN me Nr. 22 dhe Nr. prot 1988/17 datë 14.04.2017 me titull: Vendimi për Regjistrin dhe Regjistrimin e Zotëruesit të Mbeturinave-Tregtarit dhe Ndërmjetësit për Mbeturina jo të Rrezikshme Ky vendim pasi i ka kaluar të gjitha procedurat dhe në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës dhe duke u bazuar në rregulloren Nr. 02/2011 për Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe në pajtim me Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060.   Vendim

më shumë
Raporti për cilësinë e ajrit për periudhën nëntor – dhjetor 2016 dhe janar 2017

09/02/2017 - Nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është konstatuar së gjatë përiudhës monitoruese Nëntor - Dhjetor 2016 dhe Janar 2017 janë paraqitë tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3. Ndërsa sa i përketë ditëve me tejkalime e lejon të kemi deri në 35 ditë me tejkalime të PM10. Gjatë tërë këtyre mujve janë regjistruar 46 ditë (raste ) me tejkalime mbi vlerat e lejuar të PM10. Në muajn Nëntor 10 ditë (raste ), në muajn Dhjetor 21 ditë (raste ), dhe në Janarë 15 ditë (raste ). Vlera maksimale është regjistru 254.9μg/m3, me datë 29.01.2017. Vlerësimi i përqendrimit të grimcave PM 2.5 në përputhshmëri me standardet e kualitetit të ajrit bëhet duke ...

më shumë