5955 - Galeria_single | MMPH

Agjencia për Barazi Gjinore ne kuadër te Zyrës se Kryeministrit te Republikës se Kosovës  për 16 Ditët te Aktivizimit organizon fushatën ndërgjegjësuese kundër dhunës ndaj gruas dhe përkujtimin  e viktimave te dhunës ne baza gjinore ne Kosovë, fushata e 16 dite te aktivizimit  fillon me 25 Nëntor deri me 10 Dhjetor.

 

Njësia për te Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore ne MMPHI ju njofton qe te jemi se bashku për te kontribuar qe shoqëria jonë  te vetëdijesohet deri ne eliminimin e dhunës ndaj gruas dhe dhunës ne familje. NJDNJ/ZBGJ vlerëson çdo ide, mendim apo aktivitet tuajin qe kontribon për ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga institucionet shtetërore ku edhe vet jemi pjesë .