5698 - Galeria_single | MMPH

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastrukturës – MMPHI, ju fton të përcillni aktivitetet me rastin e shënimit  të “Ditës Botërore të Mjedisit” - 5 Qershorit.

 

Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëorganizim me  Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë,  Komunën  e Prishtinës,  OJQ-të  mjedisore si ; “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC” , “Pamkos”, “Let’s Center” dhe shoqërinë civile, do të shënojnë këtë ditë, si një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit Mjedisor.

 

Andaj,  ju ftojmë të merrni pjesë në shënimin e kësaj feste mjedisore e cila do të mbahet më datë 5 Qershor (ditë e Shtune) në hapësirën  afër Stacionit të Trenit Rr. “ Tirana” -  Komuna e Prishtinës,  duke filluar nga ora  10:00.

 

 

Dear Madam/Sir,

On the occasion of marking the World Environment Day - June 5, the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure, in co-organization with the Ministry of Education, Science and Technology, Municipality of Prishtina, environmental NGOs such as: “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC”, “Pamkos”, “Let’s Center” and the civil society, will mark this day as one of the most important holidays of the Environmental Calendar.

Therefore, you are cordially invited to participate in marking this environmental holiday which will be held on 5 June (Saturday) at the area near the Train Station, "Tirana" Str. - Municipality of Prishtina, commencing at 10:00hrs.

 

 

Poštovani/a,

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine - 5. Juna, Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture u suorganizaciji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnologije, opštinom Priština, NVO-a iz oblasti životne sredine kao što su; “Let’s Do it Kosova”, “Green Art Center”, “ATRC” , “Pamkos”, “Let’s Center” i civilno društvo obeležiće ovaj dan kao jedan od najvažnijih praznika u ekološkom kalendaru.

Stoga vas pozivamo da učestvujete u proslavi ove ekološke proslave koja će se održati 5. juna (subota) u prostoru kod železničke stanice ul. „Tirana“ - opština Priština, sa početkom u 10:00h.