5272 - Galeria_single | MMPH

'
Prishtinë, 24 janar 2012 - Komisioni Qeveritar i Privatizimit të PTK-së informon se është kryer procesi i para kualifikimit në tenderin për Këshilltar të Transaksionit për procesin e privatizimit të PTK-së.

Nga dita e nesërme gjashtë kompanitë e para kualifikuara do të ftohen të marrin pjesë në tenderin për privatizimin e PTK  dhe që në Ministrin e Zhvillimit Ekonomik të dorëzojnë ofertën teknike dhe financiare.
'