4733 - Galeria_single | MMPH

'

Prishtinë, 12.10.2018 - “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) luan një rol të veçantë në zhvillimin e një ekonomie konkurruese të bazuar në dije dhe në inovacion. Kjo teknologji mundëson sigurimin e një cilësie më të lartë të jetës për qytetarët, ndihmon në lehtësimin dhe efikasitetin e proceseve të punës, e për më tepër edhe në rritjen e efektivitetit dhe transformimin e qeverisjes”, ka deklaruar, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka.

Këto komente, kreu i MZHE-së, i bëri gjatë hapjes së edicionit të 7-të të KosICT, ku morën pjesë Ministri i Inovacionit, Besim Beqaj, përfaqësues të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe përfaqësues nga ambasadat e huaja në Kosovë.

Ministri Lluka, njoftoi pjesëmarrësit për hapat që ka marrë Ministria, si në rastin e lehtësirave doganore e fiskale që janë bërë me fokus të veçantë për këtë sektor, por edhe në hapat konkret për të zhvilluar infrastrukturën broadband në tërë Kosovën, rritjen e aftësive dixhitale si dhe për dixhitalizimin e ekonomisë së Kosovës.


Gjithashtu, Lluka tha se janë bërë përparime në përhapjen e broadbandit mobil siç janë shërbimet e teknologjive të reja si 3G, 4G/LTE. Ndërsa shtrirja e qasjes fikse në internet në Kosovë ka tejkaluar 90% .


I pari i MZHE-së, ka folur edhe për projektet që janë aktuale si: Programi për EkonominëDixhitale të Kosovës (KODE), shtrirja e infrastrukturës telekomunikuese brezgjerë në zonat e pambuluara si dhe për mbështetjen nga Komisioni Evropian përmes fondeve të IPA II (3 milion
ë euro), që ka për qëllim zhvillimin e kapaciteteve njerëzore për ekonominë dixhitale dhe mbështetjen për bizneset dixhitale, projekt ky që do të zbatohet nga viti 2019 deri 2021.

Ministri Lluka, u zotua që përkrahja e Ministrisë që ai drejton nuk do të mungojë dhe se Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), do të ketë kujdes të veçantë nga ana e Ministrisë.

'