4350 - Galeria_single | MMPH

'Prishtinë, 13.10.2015 - Nën  drejtimin e zëvendësministres së zhvillimit ekonomik, Besa Zogaj - Gashi, është mbajtur takimi i parë i Grupit Punues për hartimin e Koncept Dokumentit  për themelimin e  “One Stop Shop”-it që ka për qëllim përshpejtimin e procedurave të investimeve për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë.

Pjesë e këtij Grupi Punues, përveç MZHE-së janë edhe përfaqësues nga MMPH, MBPZHR, MTI, Asociacioni i Komunave, ZRRE, KOSTT, KEDS, ndërsa mbështetet nga USAID përmes projektit REPOWER.

Zëvendësministrja Zogaj – Gashi vlerësoi me këtë rast se një mekanizëm i tillë do të eliminonte barrierat administrative dhe do të lehtësonte arritjen e cakut prej 25% për BRE, që Kosova ka marrë si obligim në kuadër të Traktatit të Komunitetit të Energjisë.

Ajo bëri të ditur se edhe ligjet janë fazën e transpozimit të plotë të Pakos së Tretë të direktivave të BE-së për sektorin e energjisë, ku përfshihen edhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, ku gjithashtu është përfshirë themelimi i  “One Stop Shop” për BRE.

Sipas saj, objektivat e grupit punues janë:       
•    Të rekomandojë Koncept Dokumentin për themelimin e “One-Stop-Shop” (OSS) me qëllim të përshpejtimit të projekteve të Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë;
•    Të identifikojë proceset administrative që duhet të thjeshtësohen dhe/apo harmonizohen dhe të ofrojë rekomandime për zgjidhjen e tyre;
•    Të zhvillojë hapat e detajuar për themelimin e OSS në pajtim me konceptin e aprovuar dhe të ofrojë rekomandimet adekuate;
•    Të monitorojë punën e OSS për një periudhe disa mujore edhe  pas themelimit për të mbikëqyrur performancën dhe efektivitetin e punës së OSS dhe të bëjë rekomandime sipas nevojës.

Koncept Dokumenti për themelimin e “One-Stop-Shop”-it do t’i paraqitet  për miratim Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Të gjithë të pranishmit shprehën gatishmërinë e institucioneve që përfaqësojnë për të realizuar këtë objektiv, duke vlerësuar si nevojë të domosdoshme për lehtësimin e investimeve në këtë sektor.

Në takim u prezantua edhe plani dinamik i punës së Grupit Punues ndërinstitucional.

Ndryshe, investimet në BRE dhe krijimi i një ambienti më të përshtatshëm për biznes dhe investime, ndikojnë në zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit që njëherë është  shtylla e  parë e Programit të Qeverisë 2015-2018 (aprovuar) dokumentin e  Strategjisë  Kombëtare për Zhvillim (në proces).
'