1512 - Galeria_single | MMPH

Me qëllim të prezantimit të Udhëzimeve Administrative të dala nga Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje dhe mbështetjen e komunave në zbatimin e procedurave për trajtimin e ndërtimeve pa leje, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), përkatësisht Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim (DPHNB), në bashkëpunim me Programin e USAID-it për Qeverisje Ekonomike në Kosovë, sot në Gjilan u mbajt punëtoria e parë, nga gjithsej gjashtë punëtori të planifikuara që i mbulojnë të gjitha komunat e Kosovës.

Në punëtorinë e parë morën pjesë zyrtarë të urbanizmit, inspektoratit dhe kadastrit nga komunat e Gjilanit, Vitisë, Novoberdës, Ranillugut, Kllokotit, Parteshit dhe Kamenicës.

Zyrtarët e DPHNB fillimisht shpjeguan aktivitetet në të cilat është angazhuar DPHNB dhe që kanë për qëllim lehtësimin e zbatimit të procesit të trajtimit të ndërtimeve pa leje, duke përfshirë aktivitetet e koordinimit me institucionet tjera si dhe aktivitetet tjera që janë duke u udhëhequr nga DPHNB, sikurse përgatitja e udhëzuesve të detajuar për procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje. Gjithashtu u prezantuan edhe procedurat e detajuara për trajtimin e kategorive të ndryshme të ndërtimeve pa leje.

Përfaqësuesit e Programit të USAID-it për Qeverisjen Ekonomike në Kosovë, paraqiten skemat grafike të përgatitura nga ky program në bashkëpunim me DPHNB dhe që shpjegojnë fazat e ndryshme procedurale në mënyrë grafike.

Me përfundimit të prezantimeve  u zhvillua një diskutim ndërmjet zyrtarëve komunal të pranishëm dhe zyrtarëve të DPHNB gjatë të cilit zyrtarët e DPHNB ofruan sqarime lidhur me disa çështje procedurale të ngritura nga zyrtarët komunal. Gjithashtu u theksua se DPHNB do ti mbledhë të gjitha pyetjet dhe kërkesat për sqarim të ngritura gjatë të gjitha punëtorive të planifikuara dhe do të bëjë përpjekje maksimale për adresimin e këtyre çështjeve në udhëzuesit e detajuar të cilët janë në përgatitje e sipër.

Punëtoria e radhës mbahet me 11 shtator 2019 në Ferizaj, për të vazhduar edhe me katër rajone të tjera.