502 - Departamentet | MMPH

Harta Zonale e Kosovës (HZKos) ështe ndër dy dokumentet kryesore të sektorit të planifikimit hapësinor që rrjedhin nga Ligji për Planifikim Hapësinor.

Qëllimi kryesor i hartimit të Hartës Zonale të Kosovës është koordinimi i zhvillimeve hapësinore në të gjithë territorin e vendit. Përmes veprimeve, masave dhe aktiviteteve që janë njëra nga pjesët e rëndësishme të dokumentit, do të bëhet e mundur implementimi i politikave, qëllimeve dhe objektivave të sektorëve të rëndësishëm të Qeverisë së Kosovës. Në hartë do të përcaktohen zonat për të cilat do të vendosen kushtet zhvillimore të obligueshme për të gjitha subjektet pjesëmarrëse në implementim. Me qëllim të ndërprerjes së dukurive negative që po ndodhin në hapësirë, Harta Zonale e Kosovës është instrumenti praktik, me të cilin bëhet më i lehtë zbatimi dhe monitorimi i veprimeve të planifikuara.

Draft - Harta Zonale e Kosovës

Data e publikimit: 04/06/21